Ochrona Danych Osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

SZANOWNI PAŃSTWO!

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. Urz. UE  L 119 z 4 maja 2016 r. ze zm.) (dalej RODO).

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce (dalej SP ZOZ - MOZ), 05-220 Zielonka, ul. Mickiewicza 18, tel. (22) 76 35 790.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w SP ZOZ - MOZ jest Elżbieta Sójka, z którym można kontaktować się pisemnie na ww. adres Administratora lub tel. (22) 76 35 790 bądź
  e-mail:
  iod@spzozzielonka.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
 1. objęcia umową opieki medycznej, udzielenia świadczeń zdrowotnych i usług medycznych
  - na podstawie art. 9 ust. 2 lit, h RODO;
 2. rozliczeń finansowych, windykacji należności - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. statystycznych i archiwizacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1.  Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie innych przepisów prawa, np. Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Sądom oraz podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora.
 2.  Dane osobowe będą przechowywane (dokumentacja medyczna  - licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano określonej czynności) przez okres 20 lat, z wyjątkiem:

a) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia bądź zawierającej dane do monitorowania losów krwi i jej składników – 30 lat,

b) dokumentacja medyczna dzieci do ukończenia 2 roku życia – 22 lata;

c) zdjęć rentgenowskich – 10 lat;

d) skierowań na badania lub zleceń lekarza – 5 lat w przypadku udzielenia świadczenia i 2 lata
w przypadku nie udzielenia świadczenia – tj. na podstawie art. 29 ust. 1  ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z  2020 r., poz. 849 ze zm.).

 1.  Mają Państwo prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych, tj. art. 15 RODO;

b) sprostowania (uzupełnienia) swoich danych, tj. art. 16 RODO;

c) ograniczenia przetwarzania danych, tj. art. 18 RODO;

d) prawo do przenoszenia danych, tj. art. 20 RODO;

e) prawo do sprzeciwu przetwarzania danych, związanych ze szczególną sytuacją osoby,  tj. art. 21 RODO;

f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, w przypadku niezgodnego z przepisami prawa przetwarzania danych osobowych, tj. art. 13 ust. 2 lit. d RODO.

 1. Nie mają Państwo prawa do żądania usunięcia swoich danych,  tj. art. 17 ust. 3  lit. c RODO.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji przez SP ZOZ - MOZ świadczeń zdrowotnych, a ich nie podanie może skutkować, poza przypadkami nagłymi zagrożenia życia i zdrowia, odmową realizacji świadczenia zdrowotnego. 
 3. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 4.  Szczegółowe informacje mogą Państwo sprawdzić na stronie www. spzozzielonka.pl bądź uzyskać osobiście w siedzibie Administratora.

 

 

 

Kto jest administratorem moich danych? Jeżeli jesteś naszym pacjentem, administratorem Twoich danych osobowych jest Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce, przy ul. Mickiewicza 18, tel. (22) 761 04 90.
Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych? We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail:
iod@spzozzielonka.pl
Jakie jest źródło moich danych – skąd są pozyskiwane? Co do zasady większość danych podajesz nam sam.
Jaki jest zakres przetwarzanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce moich danych osobowych? Jeżeli jesteś pacjentem indywidualnym, potrzebujemy Twoje dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć oraz data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), aby móc zweryfikować Twoją tożsamość przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego. Podczas świadczenia usług zdrowotnych tworzymy Twoją dokumentację medyczną, w której odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia. Zbieramy te informacje, jeżeli jest to niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy Twojego procesu leczenia.
Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych? Cel przetwarzania danych osobowych. Podstawa prawna 
(pełne nazwy aktów prawnych znajdziesz na końcu formularza).
  Ustalenie Twojej tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie się do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. przez telefon, internet) jak również w naszej placówce, w miejscach rejestracyjnych (np.: laboratorium, pracownie diagnostyczne). Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ.
  Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej. Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ.
  Realizujemy Twoje prawa jako naszego pacjenta, np. odbieramy i archiwizujemy Twoje oświadczenia, w których upoważniasz inne osoby do dostępu do Twojej dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Twojego zdrowia. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ
  Kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, przypomnieć Ci o tej konsultacji, poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie grafikami.
  Zapewnienie Ci odpowiedniej opieki, będącej odpowiedzią na Twoje potrzeby oraz poprawa jakości naszych usług są dla nas priorytetem, dlatego też w trakcie okresu trwania opieki lub po wykonaniu danej usługi możemy kierować do Ciebie krótkie ankiety z prośbą o informację zwrotną, abyś mógł poinformować nas, co jeszcze możemy zrobić lepiej; zapewniamy, że ankiety te będziemy wysyłać z taką częstotliwością i w taki sposób, aby nie były one dla Ciebie uciążliwe i nie naruszały Twojego prawa do prywatności; jednocześnie możesz w każdej chwili poinformować nas, że nie chcesz otrzymywać od nas takich treści – wtedy zablokujemy ich wysyłkę, zgodnie z Twoim żądaniem. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest poprawa jakości usług oraz ich dostosowanie do potrzeb pacjentów.
  Jako podmiot leczniczy prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Komu przekazywane są moje dane osobowe? Jako podmiot leczniczy dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności jako podmiot leczniczy, jak również realizacji Twoich praw jako pacjenta, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
1.    Innym podmiotom leczniczym, współpracującym z SP ZOZ Miejskim Ośrodkiem Zdrowia w Zielonce, w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej.
2.    Dostawcom usług zaopatrujących SP ZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym).
3.    Osobom upoważnionym przez Ciebie, w ramach realizacji Twoich praw pacjenta.
4.    Podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, na zasadach określonych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania ppodmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 192).
 Jako podmiot leczniczy dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako podmiot leczniczy, możemy przekazywać Twoje dane innym odbiorcom, jeżeli będzie to konieczne dla realizacji celów objętych powyższymi zgodami, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz SP ZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce usługi w zakresie wsparcia informatycznego, audytorom zewnętrznym.
Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską? Twoje dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.
Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe? Jeżeli jesteś naszym pacjentem i utworzyliśmy Twoją dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu, z wyjątkiem określonym w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
Czy podanie danych jest moim obowiązkiem? Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Twoją rzecz. Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzymasz od nas potwierdzenia wizyty czy nie będziesz miał możliwości odwołania jej poprzez np. SMS.
Jakie mam prawa? Jako administratorzy Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec SP ZOZ Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami poprzez stronę internetową czy odwiedź nas w SP ZOZ Miejskim Ośrodku Zdrowia w Zielonce. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych (GIODO).
Definicje i skróty RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119 z 4 maja 2016 r.).
Ustawa o prawach pacjenta – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 1318 ze zm.);
Rozporządzenie MZ – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069);
PrTel – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.);
Uśude – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

 

 

 

Wytworzył:
(2018-05-24)
Udostępnił:
Rusiniak Krystyna
(2018-05-25 14:27:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Rusiniak Krystyna
(2022-11-17 13:11:01)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki